WIELE DOWODÓW

Istnieje wiele dowodów na to, że dziecko o wybijającym się talencie mu­zycznym zwykle przychodzi na świat w rodzinie, w której co naj­mniej jedno z rodziców ma wyraźne zdolności muzyczne i zawo­dowo zajmuje się działalnością muzyczną, ewentualnie jest wiel­kim miłośnikiem muzyki. M. Manturzewska stwierdziła, że 25% uczniów warszawskich szkół muzycznych stanowią dzieci zawo­dowych muzyków,natomiast wśród uczestników konkursu piani­stycznego im. F. Chopina 90% osób pochodziło z rodzin o boga­tych tradycjach muzycznych. Środowisko rodzinne wywiera o- gromny wpływ na szeroki wachlarz cech człowieka, jego inteligen­cję, zdolności twórcze, postawy wobec nauki, cele i dążenia życiowe. Dominuje pogląd, że tylko wybitnie uzdolnione dziecko może zrealizować swoje zadatki wrodzone bez wsparcia i opieki ze strony muzycznego otoczenia i zainteresowania rodziców. Pay- ne analizował ten problem wśród grupy studentów szkoły muzycz­nej. 89% badanych podało, że ich zainteresowania i działalność muzyczna była podtrzymywana przez dom, 3% spotkało się z bra­kiem zachęty ze strony domowników, ponadto 29% respondentów określiło swoje środowisko rodzinne jako przychylnie nastawione do działalności artystycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *