UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA

W literaturze muzyczno-pedagogicznej określa się je mianem uczniów uzdol­nionych lub utalentowanych muzycznie (w jęz. ang. musical chil- dren, musical talent). Niewątpliwie do grupy tej zaliczyć można różne kategorie dzieci i młodzieży biorąc pod uwagę demonstro­wany rodzaj zachowania muzycznego w różnych sytuacjach spo­łecznych. Niektóre z nich uczą się prywatnie lub w ogniskach mu­zycznych gry na wybranym instrumencie (czasem jest on wy­pożyczony ze szkoły). Po kilku latach nauki dochodzą do egzami­nu dyplomowego i kończą swoją dodatkową edukację muzyczną.Inne uczęszczają do specjalnych szkół muzycznych i osiągają poziom sprawności muzycznych zapewniający im możliwość pod­jęcia pracy w zawodzie muzyka.Znacznie mniejsze liczebnie grupy to uczniowie wybitnie u- zdolnieni muzycznie, którzy już podczas nauki w średniej szkole muzycznej a także później w szkole wyższej zajmują jako soliści najwyższe lokaty na różnych szkolnych eliminacjach, przeglądach, konkursach a tuż po ukończeniu studiów stają się wirtuozami o międzynarodowej sławie (np. K. Kulka). Talent muzyczny może rozwinąć swoje potencjalne dyspozycje tylko w warunkach syste­matycznej i kontrolowanej pracy pod nadzorem nauczyciela.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *