SŁUCH ABSOLUTNY

Jeśli chodzi o słuch absolutny, to choć nie jest on niezbędny do profesjonalnego zajmowania się muzyką, stwierdza się jego występowanie zarówno wśród uczniów uzdolnionych (np. wśród 72% uczniów w Konserwatorium w Moskwie), jak i u wybitnych zawodowych muzyków, dyrygentów, kompozytorów itp. W okresie przedszkolnym młodsze dzieci zainteresowane są najbardziej bezpośrednimi cechami bodźców muzycznych – ich wysokością, barwą itp. a zarazem są podatne na wzmocnienia wzrokowe, wer­balne i motoryczne działające w trakcie uczenia się melodii. Per­cepcja starszych dzieci przedszkolnych obejmuje w coraz więk­szym stopniu organizację bodźców w struktury rytmiczne, melo­dyczne, harmoniczne itp. – dzięki czemu wzrasta rozumienie pojęć linii melodycznej, interwałów, tonacji a zmniejsza się dokładność w intonowaniu wyuczonych piosenek.Francuskie badania A. Zenatti udzieliły odpowiedzi na pytanie, kiedy zachodzi proces akulturacji muzycznej u dzieci i jaki jest jego wpływ na percepcję muzyczną. Przez „akulturację muzyczną” rozumie autorka rodzaj nie zamierzonego uczenia się, przyswaja­nia nawyków słuchowych, które w decydujący sposób wpływają na percepcje muzyczną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *