ODDZIAŁYWANIA MUZYKOTERAPEUTYCZNE

Dzieci przebywające w Sanatorium cierpią z powodu różnych zaburzeń neurologicznych, najczęściej jest to mózgowe porażenie dziecięce z epilepsją i uszkodzeniami mózgu włącznie. Schorzenia te charakteryzują się słabą kontrolą ruchową, niedo­statecznym rozwojem mięśniowym oraz różnymi emocjonalnymi i społecznymi konsekwencjami tych uszkodzeń. Jakkolwiek w toku zajęć indywidualnych i grupowych zebrałam wiele notatek do­tyczących reakcji dzieci na muzykę, to jednak opracowanie ich zgodnie z wymogami naukowymi nie jest łatwe. Główną przyczyną trudności jest fakt, że zajęcia z muzykoterapii odbywają się me­todą intuicyjną i subiektywną, przez co ani ich przebieg ani wyniki nie dają się uogólnić czy opracować statystycznie. Trzeba zazna­czyć, że z problemem tym borykają się wszyscy, którzy podejmują nowatorskie próby wprowadzenia muzyki w świat dzieci nie­pełnosprawnych usilnie starając się znaleźć najlepszy sposób wszechstronnego jej wykorzystania w terapii, rehabilitacji i wycho­waniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *